DRUŠTVO ODMEV MOKRCA JE DOMOLJUBNO DRUŠ TVO ZA OHRANJANJE IZROČIL IN VREDNOT SLOVENSKEGA NARODA, NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA IN OSAMOSVOJITVE.
 
Društvo je domoljubno, združuje člane prostovoljno, nepridobitno in samostojno iz vasi izpod Mokrca in ostale Slovenije. Trenutno ima društvo 233 članov.

Do leta 2002 je KO ZB uspešno vodil JOŽE LAVRIČ s številnimi podporniki in somišljeniki. Nato pa se je v jeseni začela priprava na nove naloge in nov način delovanja. Od takrat naprej je društvo dobilo tudi ime DRUŠ TVO ODMEV MOKRCA, ZA OHRANJANJE IZROČIL IN VREDNOT NOB IN OSAMOSVOJITVE. Uspešno ga je vodil vse do današnjih dni, dramaturg, režiser, kulturnik in velik borec za ohranjanje izročil in vrednot NOB in osamosvojitve, JOŽE VOZNY. Od pomladi 2012 vodi društvo JURIJ KOGEJ v sodelovanju z vsemi organi društva.
 
V društvo se vključujejo člani zaradi uresničevanja humanitarnih, narodno-zgodovinskih, osvobodilnih in socialnih interesov ter vsi, ki imajo podobne cilje in naloge. Društvo deluje v širšem javnem interesu, združuje borce in udeležence narodnoosvobodilnega ter protifašističnega boja, veterane osamosvojitvene vojne in somišljenike. Goji in utrjuje domoljubna, uporniška, protifašistična izročila slovenskega naroda in se zavzema za razvoj patriotske zavesti državljanov, goji solidarnost, humane medsebojne odnose in tovarištvo, spodbuja prostovoljno in družbeno pomoč v skrbi za ostarele, bolne in onemogle v povezavi s humanitarno Ustanovo Franca Rozmana - Staneta. Skrbi za vzdrževanje pomnikov, spominskih znamenj in grobišč. Spodbuja raziskovalno, zgodovinopisno ter spominsko-pričevalno delo, muzejske in spomeniško varstvene dejavnosti, podpira umetniško ustvarjalnost, kulturno ter športno - razvedrilno dejavnost državljanov z oblikovanjem Muzeja NOB v PETELINOVIH DOLINAH, z zbiranjem dokumentacije in arhiva preteklosti, s pohodništvom in združevanjem po vrhovih, kjer se je izoblikoval začetek naše državnosti. Spodbujamo in organiziramo zaznamovanje pomembnejših obletnic zgodovinskih narodnoosvobodilnih bojev in osamosvojitvenih dogodkov, kot je tradicionalna prireditev pod naslovom "MI PA NISMO SE UKLONILI", ki govori o naših daljnih prednikih, ki so se upirali grofom in cesarski gosposki, o prebivalcih iz podmokrških krajev, ki se niso uklonili okupatorjem v drugi svetovni vojni, pa tudi ob osamosvojitvi domovine niso držali križemrok.
 
Svoje cilje DRUŠ TVO ODMEV MOKRCA uresničuje v sodelovanju z organi lokalnih in širših oblasti, s sorodnimi društvi, PGD Š krilje in Golo, KD Mokrc, TD Kurešček, Društvom Zapotok, MO ZZB LJ, ZZB NOB Slovenije in ostalimi društvi.